شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
97

شمارهٔ ۳

این منم آمده نزدیک کریمی که شدست
شخص او قبله قبول شرف وتمکین را
وین منم دست به من داده بزرگی که سپرد
به کف پای بزرگی سر علیّین را
وین منم یافته اقبال وزیری که زعدل
تازه کردست کنون قاعدهٔ پیشین را
وین منم از پس سی سال به کام دل خویش
دیده در صدر خداوند معین الدین را
باد در صدر معالیش همه ساله بقا
تا بقا باشد بر چرخ مه و پروین را