شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۹
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
82

شمارهٔ ۲۹

به سعی همت خویش ای اجل مؤید دین
خجسته دولت و پیروز اخترم کردی
چو رای خویش بیفروختی ضمیر مرا
چو بخت خویش بر اعدا مظفرم کردی
به جاه بر همه صدران تقدمم دادی
به مال با همه میران برابرم کردی
تو را ستایم همچون رسول را حَسّان
که تو به احسان حَسّان دیگرم کردی