شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۷
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
89

شمارهٔ ۲۷

فخر کردی که نسب داری از آباء کرام
همه مشهور به جود و کرم و آزادی
راست گفتی پدرانت همه نیکان بودند
بد تو بودی به حقیقت که از ایشان زادی