شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۷
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
122

شمارهٔ ۱۷

چو بنوشت بر لوح نام تو را
فرو ایستاد از نوشتن قلم
همی گفت زین پس ندانم نوشت
چو جزوی و کلی نوشتم به هم