شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۸۳
امیر معزی
امیر معزی( قصاید )
114

شمارهٔ ۳۸۳

ای شاه تاج داران وی تاج شهریاران
گردون کامکاری خورشید کامکاران
گر عید روزه داران بر خلق هست فرخ
دیدار توست فرخ بر عید روزه داران
جز تو جلال دولت نامد زپادشاهان
جز تو جمال ملت نامد ز شهریاران
آن کاو تو را ببیند باشد ز نیکبختان
وان کاو تورا شناسد باشد ز بختیاران
تا دین مصطفی را یاری و حق شناسی
دولت به تو بنازد چون مصطفی بهٔاران
بشکفت روی گیتی از فر دولت تو
مانند باغ و بستان در فصل نوبهاران
ابری است دست رادت بخشنده بر خلایق
این بدره های گوهر وان قطره های باران
منسوخ گشت شاها با علم و سیرت تو
هم سیرت بزرگان هم حلم بردباران
هر روز بر رعیت رحمت همی فزایی
این است پادشاها رسم بزرگواران
ای آتش حُسامت آب حسود برده
وز باد سر حسودت مانند خاکساران
چرخ است مرکب تو ماه تمام زینش
مهرست طلعت تو سیارگان سواران
یک تن همی نیارد با مرکبت جهیدن
با سنگ سخت خارا چون گشت خار خاران
امسال روم و چین را هست از تو استواری
سال دگر نشانی در مصر استواران
گر ره دهی به خدمت پیشت میان ببندد
فغفور چون غلامان قیصر چو پرده داران
آنجا که برگماری لشکر به دشمنان بر
گرید مخالف تو چون ابر در بهاران
وانجا که در مصافی خنجر همی گذاری
در خدمت تو نصرت باشد ز حق گزاران
وآنجا که صید جویی در خون گور و آهو
کهسار و دشت و وادی گردد چون لاله زاران
از بهر آنکه باشد نخجیر خنجر تو
آید همی به صحرا آهو ز کوهساران
شاها خدایگانا چون شعر من شنیدی
خوانند تا قیامت شعرم نکو شعاران
گر پیش خویش خوانی من بنده را معزی
بر درگه تو باشد بختم ز خواستاران
بسیار راهواران هستند حاسد من
لنگی همی نمایم در پیش راهواران
تا هست جای بلبل تا هست جای قمری
گه در میان بستان گه در سر چناران
بنشان غبار روزه بنشین به شادکامی
مگذر تو از زمانه گیتی همی گذاران
با دولت و سعادت با خرمی و شادی
چون عید روزه داران بگذار صدهزاران