شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
چهره ام را در آینه دفن می کنم
احمدرضا احمدی
احمدرضا احمدی( گزیدهٔ اشعار )
127

چهره ام را در آینه دفن می کنم

عاشقان به طعنه
روز جمعه را صدا می‌کنند
صدای عاشقان را می‌شنوم
در انتهای کوچه‌ی بن‌بست
به عاشقان می‌رسم
مهمانان در هنگام خداحافظی
می گویند : عاشقان در یک غروب آدینه
به خواب رفتند
هنوز کسی آن ها را
بیدار نکرده است
چهره‌ام را در آینه دفن می‌کنم
امروز جمعه است