شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
چهره ام را در آینه دفن می کنم
احمدرضا احمدی
احمدرضا احمدی( گزیدهٔ اشعار )
72

چهره ام را در آینه دفن می کنم

عاشقان به طعنه
روز جمعه را صدا می‌کنند
صدای عاشقان را می‌شنوم
در انتهای کوچه‌ی بن‌بست
به عاشقان می‌رسم
مهمانان در هنگام خداحافظی
می گویند : عاشقان در یک غروب آدینه
به خواب رفتند
هنوز کسی آن ها را
بیدار نکرده است
چهره‌ام را در آینه دفن می‌کنم
امروز جمعه است