شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در میدان
احمد شاملو
احمد شاملو( ابراهیم در آتش )
59

در میدان

آنچه به دید می آید و
آنچه به دیده می گذرد.
آنجا که سپاهیان
مشقِ قتال می کنند
گستره ی چمنی می تواند باشد،
و کودکان
رنگین کمانی
رقصنده و
پُرفریاد.
اما آن
که در برابرِ فرمانِ واپسین
لبخند می گشاید،
تنها
می تواند
لبخندی باشد
در برابرِ «آتش!»
۱۳۵۲