شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
از این گونه مردن...
احمد شاملو
احمد شاملو( ابراهیم در آتش )
52

از این گونه مردن...

می خواهم خوابِ اقاقیاها را بمیرم.
خیال گونه
در نسیمی کوتاه
که به تردید می گذرد
خوابِ اقاقیاها را
بمیرم.
می خواهم نفسِ سنگینِ اطلسی ها را پرواز گیرم.
در باغچه های تابستان،
خیس و گرم
به نخستین ساعاتِ عصر
نفسِ اطلسی ها را
پرواز گیرم.
حتا اگر
زنبقِ کبودِ کارد
بر سینه ام
گُل دهد ــ
می خواهم خوابِ اقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصتِ گُل،
و عبورِ سنگینِ اطلسی ها باشم
بر تالارِ ارسی
به ساعتِ هفتِ عصر.
۱۸ آذرِ ۱۳۵۱