آیدا، درخت، خنجر و خاطره

آیدا، درخت، خنجر و خاطره