شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸۴
عارف قزوینی
عارف قزوینی( غزل‌ها )
77

شمارهٔ ۸۴

دل اگر جا بسر طره جانان گیرد
به پریشان وطنی سازد و سامان گیرد
دل شود رام در آن زلف دل آرام اگر
گوی آرام ز کج تابی چوگان گیرد
برق آسا روی و سینه خروشان چون رعد
ابر چشمم سر ره بر تو چو باران گیرد
باید از جانب جمهوری دلها دل من
از سر زلف تو داد دل یاران گیرد
شعله آتش جمهوری ایران باید
اول از دامن تبریز به طهران گیرد
دود این شعله طرفدار قجر کور کند
شررش تا بسر تربت خاقان گیرد
دودمانی که از او مملکتی شد ویران
کوچه باقی است کزین کشور ویران گیرد
کشوریرا که شه از دیدن او بیزار است
پولش از کیسه ملت بچه عنوان گیرد
تا کی این شاه پری پر و رو حوری لشکر
باج عیاشی خود از زن دهقان گیرد
تا از این سلطنت خانه برافکن نامی
هست ایران نتواند سر و سامان گیرد
شد مسلمانی ما آلت بازیچه شیخ
کیست این آلت از این عالم نادان گیرد