شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۹
عارف قزوینی
عارف قزوینی( غزل‌ها )
42

شمارهٔ ۶۹

میخواستی دگر چه کند کرد یا نکرد
مردم، قجر بمردم ایران چه ها نکرد
ای کور دیده مردم خودبین بی خرد
گر نیک بنگرید بجز بد بما نکرد
با قید التزام خیانت به مملکت
این پا بسر خطا و خیانت خطا نکرد
بیگانه را بخانه دو صد امتیاز داد
در خانه باز در برخ آشنا نکرد
شاهنشهی دوره کسرا نمود کسر
تا صفر زان زیاد بغیر از گدا نکرد
عارف چه شد که سید ضیاء آنچه را که دل
میکرد آرزو، نتوانست یا نکرد
نی شه گرفت نی دو تن اشراف زد بدار
گر گویمش که بدتر از این کرد یا نکرد