شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹ - خانه کعبه را زیارت کرد
عارف قزوینی
عارف قزوینی( نامه ها و اشعار متفرقه )
52

شمارهٔ ۹ - خانه کعبه را زیارت کرد

حاجی بی عقیده تاجر دزد
که از این هردو اجر خواهد و مزد
در همه عمر راه کج رفته
از همان راه کج بحج رفته
تا ندارد، تو تاش از سر گیر
به زبر برگذار نقطه زیر
خانه کعبه را زیارت کرد
بعد مال یتیم غارت کرد
ره حج را چو راه گردنه ساخت
وندر آن ره برهزنی پرداخت
گشته یک خانواده سرگشته
پیش این از خدای برگشته